چارت سازمانی

مدیر عامل : مهندس محمدعلی هاشمی
تحصیلات : کارشناسی ارشد صنایع-تحلیل سیستم ها

مشاور عملیات : مهندس رضا اعتمادی
تحصیلات : کارشناسی ارشد متالورژی-شناسایی و انتخاب مواد

مدیر فنی : مهندس نوید هاشمی
تحصیلات : کارشناسی متالورژی صنعتی